Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Danych osobowych

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych IKA LOGISTIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleja Krakowska nr 129, 02-180 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456427, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, REGON: 146610001, NIP: 5223004977.

1.2. Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: rodo@ikalogistic.pl

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

2.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa.

2.2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO w celu wykonania umowy lub zrealizowania działań zmierzających do jej zawarcia podjętych na żądanie osoby, których dane dotyczą oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych.
 • Art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem Danych,

2.3. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 2.2. może być realizowany przez Administratora Danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych urządzeń wywołujących (po uzyskaniu odpowiedniej zgody).

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych.

3.1. Administrator Danych lub strona trzecia przetwarza dane osobowe na podstawie następujących prawnie uzasadnionych interesów:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa przepływu informacji do Klienta i od Klienta;
 • Marketing bezpośredni własnych produktów i usług;
 • Przekazywanie danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych a podmiotami powiązanymi do wewnętrznych celów administracyjnych;
 • Zapobieganie oszustwom;
 • Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Administratora Danych;

4. Odbiorcy danych

Zgromadzone dane osobowe dostępne będą dla dostawców narzędzi i usług wspierających obsługę Klientów (podwykonawcy, płatności, usługi dodatkowe), dostawców usług wspierających działania marketingowe oraz działalność Administratora Danych, a także innych odbiorców o ile konieczność przekazania danych wynikać będzie z przepisów prawa. Przekazanie danych odbywać się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi przez RODO.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

5.1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej w następujących przypadkach:

 • Jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z jej zawarciem;
 • W ramach korzystnych przez Administratora rozwiązań technicznych (chmury obliczeniowe, poczta elektroniczna, hosting);
 • w przypadku udzielenia zgody przez Klienta.

6. Okres przechowywania danych osobowych

6.1. Przekazane Administratorowi dane osobowe przechowywane będą w następujących terminach:

 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków  prawnych Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres związany z rękojmią przysługującą Klientom oraz ewentualnym prawem do zabezpieczenia lub dochodzenia należności przez Administratora od Klienta, a także w celu wypełnienia prawnych obowiązków Administratora (np. rozliczenia podatkowe).
 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Administratora zgodnie z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub osobę trzecią będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania.

7. Profilowanie

7.1. Administrator danych nie dokonuje profilowania w oparciu o gromadzone dane osobowe.

8. Prawa Klienta

8.1. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczy danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2 lit. b)), a także o prawo do przenoszenia danych (np. przekazania ich do innego administratora danych).

8.2. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

8.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 2.2 lit. c), Klient ma prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.4. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.5. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z pkt. 8.4, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Obowiązki Klienta

9.1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy lub zamówionych usług.

9.2. W momencie przekazywania danych Administratorowi Klient oświadcza, iż podawane przez niego dane są zgodne z jego stanem wiedzy.